Twoja poczta
       Panel Administracyjny

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług internetowych przez firmę AMR CAMPANIA, 44-335 Jastrzebie Zdrój ul. Pszczyńska 190 C, zwaną dalej Usługodawcą, a Klientem zamawiającym i użytkującym usługi internetowe, zwanym dalej Abonentem.

1.2 Umowa zawierana jest na taki okres na jaki Abonent dokonuje opłaty abonamentowej.

1.3 Warunkiem koniecznym do udostępnienia usług jest zaakceptowanie treści regulaminu. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.

1.4 Aktywowanie dowolnej usługi hostingowej jest traktowane jako pełna i bezwarunkowa akceptacja niniejszego Regulaminu.

1.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Rejestracja użytkownika.

2.1 Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnie formularza umiesczonego na stronie www.amr.pl

2.2 Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji podając pełne i prawdziwe dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT

2.3 Wpisanie niepoprawnych danych, jednocześnie naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi.

2.4 Abonent jest zobowiązany do korzystania z kont, nie naruszając praw osób trzecich oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.5 Konto uruchamiane jest natychmiastowo na okres próbny trwający 14 dni. Jeżeli w czasie 14 dni okresu próbnego nie wpłynie opłata za usługę konto zostaje zablokowane, a po następnych 14 dniach usunięte.

2.6 Po wpłaceniu opłaty za usługę ważność konta przedłużana jest na odpowiedni okres abonamentowy.

3. Opłaty

3.1 Opłaty za usługi internetowe regulowane są przez Abonenta z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy zwany abonamentem.

3.2 Wpłaty na rachunek Usługodawcy dokonuje się w formie przelewu bankowego.

3.3 Usługodawca zobowiązuje się do wystawienia i wysłania Abonentowi faktury VAT za zamówione usługi pocztą w przeciągu 14 dni, licząc od daty wpływu środków na rachunek Usługodawcy.

3.4 Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie kolejna wpłata za następny okres, konto Abonenta zostanie automatycznie zablokowane i po 14 dniach usunięte.

3.5 Nieuregulowanie należności w terminie traktowane jest jako rezygnacja z usługi.

3.6 W przypadku jeżeli Usługodawca zablokuje działanie usługi z powodu braku opłaty abonamentowej, ponowna aktywacja nastąpi dopiero po uregulowaniu przez Klienta wszystkich opłat i zaległości.

3.7 W przypadku przekroczenia wielkości limitu ruchu określonej w specyfikacji wykupionego abonamentu, Abonent jest zobowiązany do uregulowania wynikłych należności za każdy rozpoczęty 1 GB ponad limit transferu.

3.8 Klient może skorzystać z możliwości przejścia na serwer z większym transferem i powierzchnią za stosowną opłatą wynikającą z obliczeń. Przy przejściu z pakietu wyższego na niższy przed upłynięciem trwania zakupionego abonamentu, Abonentowi nie jest zwracana różnica opłaty abonamentowej.

3.9 Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje.

3.10 W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Abonenta, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.

3.11 Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodowało zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

3.12 Obniżki i podwyżki cen nie dotyczą Abonenta do końca trwania terminu opłaconego abonamentu. Po jego zakończeniu Abonent ponosi opłaty wynikające z aktualnego cennika.

4. Prywatność

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, że w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że dane abonenta nie będą odsprzedawane, przekazywane firmom i osobą trzecim

5. Obowiązki i uprawnienia Abonenta i Usługodawcy.

5.1 Usługodawca zobowiązuje się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi, za którą Klient wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

5.2 Klient bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, działalność itp. jest zobowiązany do przestrzegania Prawa Polskiego oraz Netykiety. W szczególności zabrania się umieszczania na serwerach:
a) nielegalnych materiałów audio/video
b) nielegalnego oprogramowania
c) materiałów w jakikolwiek sposób naruszających prawo

5.3 W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą opłaty abonamentowej.

5.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do nakazania usunięcia źle działających skryptów PHP powodujących nadmierne obciążenie serwera, bądź mailerów PHP wysyłających duże ilości poczty, co może być powodem znalezienia się serwera w polskich i międzynarodowych listach serwerów wysyłających SPAM.

5.5 Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania konta do wysyłania SPAMu. Po stwierdzeniu takiego przypadku konto danego Abonenta zostaje automatycznie skasowane, wpłata abonamentowa przepada, a o całym procederze poinformowane zostaja odpowiednie służby.

5.6 Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte na swoim serwerze, stronach internetowych.

5.7 Abonent nie nabywa praw do dalszej odsprzedaży lub bezpłatnego użyczania zakupionych usług innym Klientom.

5.8 Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych, opóźnień spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłowością transmisji, na skutek takich okoliczności jak:
a) awarie łączy krajowych i zagranicznych
b) przyczyn o charakterze siły wyższej jak np. pożar, strajk, powódź, huragan, zamach terrorystyczny, trzęsienie ziemi
c) inne będące poza kontrolą Usługodawcy
d) okoliczności powstałych z winy Abonenta.

5.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a) braku ciągłości świadczenia usług
b) treści przesyłanych przez Abonenta pocztą elektroniczną ani za treści informacji publikowanych lub pobieranych przez niego w sieci Internet
c) nieprawidłowego użytkowania
d) niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez Abonenta
e) kataklizmów
f) działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania, udostepnienie haseł dostępu przez Abonenta osobom trzecim)

5.10 W żadnym wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio przez Abonenta lub osoby trzecie, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Usługodawcy przez Abonenta włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych, nawet jeśli Usługodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód.

5.11 Usługodawca nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu informacji.

5.12 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu usług odbywa się w formie pisemnej.

5.13 Usługodawca ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania za ewentualne straty, które poniesie w wyniku nieprawidłowego użytkowania serwera przez Klienta.

5.14 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach Klienta oraz za informacje tam pobrane i skutki ich wykorzystania.

5.15 Usługodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji i możliwie najkrótszych przerw technicznych związanych z obsługą i konserwacją sprzętu.

5.16 Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego zablokowania świadczonej usługi, bądź do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z Abonentem, w przypadku kiedy zakupiony przez Niego pakiet hostingowy i generowany przez Abonenta ruch powoduje trudności techniczne w pracy serwera. Abonent w takiej sytuacji powinien dostosować swój pakiet hostingowy do zużywanych zasobów serwerowych.

6. Postanowienia końcowe.

6.1 W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.2 Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji usługi będą rozstrzygane przez właściwy sąd.

6.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2005.
Pojemność 500 MB
Transfer 1GB/m-c
14 dni testowych

TYLKO 49 zł/rok*
więcej >>

Pojemność 1000 MB
Transfer 5GB/m-c
14 dni testowych

TYLKO 129 zł/rok*
więcej >>

Pojemność 5000 MB
Transfer 10GB/m-c
14 dni testowych

TYLKO 249 zł/rok*
więcej >>

Strona główna |  Oferta |  Regulamin |  Kontakt